معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی

آقای رضا غفاری پور

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

ایمیل: ghaffaripour.r@dums.ac.ir

آدرس : انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

-  تلفن: 061-42429532

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب